Menu Sluiten

Fotoboeken_en_bijeenkomsten van de club van Old Grolschen

Klik op de knoppen hieronder om naar de juiste bijeenkomst te gaan

Bijeenkomst 14 april 2024    

   

 

                                             

                                     

Verslag bijeenkomst van de ledenvergadering van de Club van Old Grolschen d.d. 14 april 2024 bij Marveld.

Om 12.10u. opent de voorzitter, Joop Meulenbeek, de vergadering en heet de leden en de daggasten van harte welkom.
Er hadden zich 44 leden aangemeld, er waren 5 gasten en we hebben 9 afmeldingen ontvangen. We mogen dus spreken van een goede opkomst en daar zijn we altijd erg blij mee.
Het weer valt mee, beter dan de voorspellingen beloofden, het wordt ongetwijfeld een fijne dag. Theo te Plate zal zorg dragen voor de fotoreportage omdat Laurens Gebbink en Frits de Jong vandaag niet in de gelegenheid zijn om dit op zich te nemen.
Na deze inleiding werd traditiegetrouw ons clublied gezongen.
Hierna krijgt Thea het woord om even iets te vertellen over de aanmeldingen. Aanmeldingen via de email of de voicemail komen prima aan bij het secretariaat en worden direct genoteerd. Er zijn leden die hierop niet volledig vertrouwen en bellen of mailen daarna nog weer om bevestiging te krijgen. Dit is niet nodig. Eventueel kan er vanuit het secretariaat nog een antwoord gegeven worden. We wachten even af hoe eea verloopt bij de aanloop naar de najaarsbijeenkomst.
Annet: Zij noemt het overlijden van Henri van Uem op 19-12-2023. Helaas heeft het bestuur van de familie hierover geen bericht ontvangen waardoor we de leden niet tijdig hebben kunnen informeren maar we hebben de familie later wel een kaart gestuurd namens Bestuur en leden van de Club van Old Grolschen. Op 7 -11-2023 is Ferry Broshuis overleden. Ook de nabestaanden van Ferry hebben een condoleancekaart ontvangen van het Bestuur en de leden. Ferry is een gemis voor Groenlo, hij was een grootmeester in het klein maken van het Grols wel en wee. Hierna geeft Annet wat informatie over diverse bouw- en ontwikkelingsplannen in Groenlo, t.w: *Het Plan Molenberg is in herontwikkeling. Er zijn aanmerkingen gekomen op het eerste ontwerp. Zo wil men o.a. de oude stadsstructuren in ere houden. Rond 2027 zal het plan verwezenlijkt zijn. *Locatie De Wheme is opgeleverd. *Het pand van Lammers aan de Borculoseweg krijgt hoogstwaarschijnlijk een andere bestemming, mogelijk komt hier de dokterspraktijk van Hanneke van der Holst, voorheen gevestigd in De Molenberg. *Plan Oldenhuis aan de Borculoseweg (een scala aan huurwoningen)nadert zijn voltooiing. *De Oude Winterswijkseweg wordt momenteel grondig onder handen genomen. *Groenlo heeft momenteel veel overlast van hangjongeren, vooral in de omgeving van de Halve Maan. Inmiddels zijn er diverse acties geweest van de politie en wordt het weer wat rustiger in de stad.
Het gemeentebestuur van Groenlo is begonnen met de organisatie van het feestjaar 2027. De stad bestaat dan 750 jaar. Ook is het in 2027 4 eeuwen geleden dat de Slag om Grolle werd uitgevochten. Inwoners van Groenlo kunnen ideeën aandragen om 2027 tot een onvergetelijk jaar te maken.
Op 7 september 2022 bestond de Ludgerusschool in Zwolle 100 jaar. De school verkeert in zwaar weer, het leerlingenaantal loopt terug.
Het middagprogramma ziet er als volgt uit: Na de lunch bestaat de mogelijkheid, op vrijwillige basis, om een wandeling te maken naar het nieuwe project van Marveld “Bommelwereld". Er is een plattegrond ter inzage. Bommelwereld kan alleen van de buitenkant bezichtigd worden maar het ziet er al zeer indrukwekkend uit. Er is op Internet een filmpje te zien over Bommelwereld via Google Bommelwereld. Rond 15.30u zijn we terug bij Marveld en zal Carla Moormann, geassisteerd door Thea Borkus, een ouderwetse (wederom op vrijblijvende basis) bingo presenteren. De bingo is gratis en er zijn leuke prijsjes te winnen. Om 17.30u. zal het buffet voor ons klaar staan.
Hierna krijgt Jos het woord om de leden bij te praten over de financiën. 60% van de leden heeft de contributie 2024 betaald. Er is 3.300,00 euro in kas. Vanwege het feit dat de maaltijden zeker met 5 euro per maaltijd zijn verhoogd vraagt Jos of er bezwaren zijn om de contributie m.i.v. januari 2025 te verhogen met 5 euro naar 55 euro p.p. per jaar. Er zijn geen bezwaren. De kascontrole die in april-mei 2024 zou worden uitgevoerd door Iet Pothof-Moormann en Laurens Gebbink wordt uitgesteld tot na 13 oktober 2024.
Op 24 augustus 2026 bestaat de Club van Old Grolschen 50 jaar. Een jubileum dus!! Joop stipt dit even aan. Als voorbereiding hierop zal een commissie samengesteld worden bestaande uit enkele leden. Joop roept de leden op om zich aan te melden. Iet Pothof- Moormann en later Imelda Sciarone-Hemeltjen hebben al aangegeven plaats te willen nemen in deze commissie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat. Daarnaast kan iedereen ideeën aandragen.

FOTOBEWERKING-PRESENTATIE...

Verslag van de bijeenkomst 15 oktober 2023 in De Lange Gang.

Om 12.05u. opent de voorzitter de vergadering en heet de leden van harte welkom. Er hadden zich 44 leden aangemeld waaronder 1 gast, te weten, Imelda Sciarone-Hemeltjen. Zij is tijdens deze bijeenkomst lid geworden en dat vinden wij heel fijn. De voorzitter geeft aandacht aan het feit dat het weer wat tegenvalt. We zijn in het najaar bij De Lange Gang eigenlijk gewend aan het feit dat we buiten kunnen zitten, fijn en beschermd op het terras in de zon. Helaas nu niet en voor velen was dit frisse weer aanleiding om de winterjas uit de mottenballen te halen.

Na deze inleiding zongen we ons clublied.

De voorzitter vraagt daarna aan Thea om een indruk te geven van de ervaringen die ze het afgelopen half jaar heeft opgedaan bij de werkzaamheden als secretaris. Thea vertelt dat ze 25-30 jaar geleden ook, gedurende 7-8 jaar, secretaris is geweest en dat altijd met veel plezier heeft gedaan. De laatste 14 jaar woonde zij elders waardoor het niet mogelijk was om 2x per jaar naar de bijeenkomst te komen maar nu dat anders is, zij weer in Nederland woont en daardoor zowel de voorjaars- als de najaarsbijeenkomst bij kan wonen kwam de gedachte dat het wel leuk zou zijn om nogmaals de gelegenheid en het vertrouwen te mogen krijgen om de functie van secretaris van deze mooie club te kunnen vervullen. Dat de gelegenheid zich zo snel voor zou doen omdat Appie Hemeltjen deze functie helaas, vanwege prive omstandigheden, neer moest leggen was niet voorzien. Er zijn natuurlijk veranderingen, vooral op digitaal terrein maar heel veel zaken zijn ook herkenbaar zoals het aantal vergaderingen, aandacht voor het programma  van de dag, de uitnodigingen, noteren van aan- en afmeldingen, notuleren en zo meer. Ze ervaart, na 2 bestuursvergaderingen en regelmatig emailcontact, de samenwerking met de huidige bestuursleden als zeer plezierig en constructief.

Jos geeft daarna inzage in de actuele financiele situatie. Er is voldoende geld in kas (ruim 3200,00 euro) om de stijgende kosten, met name in de horeca, in 2024 op te vangen zodat verhoging van de contributie in 2024 niet nodig zal zijn. We  moeten er echter wel aan wennen dat er daarna mogelijk wel een verhoging van de contributie aankomt maar dat beslissen we in 2025. We teren nu een beetje in. De betalingen verlopen goed.                                                           

De kascontrole in mei 2024 zal worden uitgevoerd door Iet Pothof-Moormann en Laurens Gebbink. De echtgenoot van Iet en de echtgenote van Laurens, Harry en Elly, zijn eveneens uitgenodigd. Van Iet en Laurens wordt verwacht dat zij een datum prikken.

Annet geeft berichten door betreffende enkele leden, doet daarna verslag van nieuwtjes en activiteiten in Groenlo en geeft de nodige informatie over het programma van deze middag:       Helaas zijn 4 leden ons ontvallen, nl. Jan Kaak, Harrie Groot Kormelink, Ria van de Akker-Gebbink (oud-lid) en Hans Jansen. Bestuur en leden hebben een moment stilte in acht genomen.

Rinus Meulenbeek heeft een open hartoperatie ondergaan. Hij maakt het naar omstandigheden goed. We zullen hem namens bestuur en leden een kaart sturen.                                                                                                         

Alphons Gebbink en Henri van Uem hebben om gezondheids- en leeftijdsredenen hun lidmaatschap opgezegd.                                                                                                                                                               

De Grolse Kermis van 18 t/m21 augustus was, mede door het mooie weer, een groot succes door o.a. een lasershow en vogelschieten waar ook Oud Grolschen aan hebben deelgenomen.              

Daarnaast kennisgeving van uitbreiding van de zaak van Birgit Wissink (oude pand Mali) met het pand van Boerkool; de bouw van de nieuwe sporthal komt in zicht; de panden van Arink in de binnenstad worden verbouwd; de realisering van attractiepark Bommelwereld is in volle gang, opening waarschijnlijk in het voorjaar van 2025;  tuincentrum Groenrijk wordt gesloopt.                 

Recreatiepark Marveld stelt wederom 46 bedden beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraine.

In de laatste fase van het Brouwhuizenproject zullen er 50 woningen worden gebouwd in het gebied aan de noordkant van de stad. Het plan voorziet in groenvoorzieningen en verkeersregelingen.

Op 5 oktober jl. bestond “Marianum” 75 jaar. Op zaterdag 30 september jl. heeft er een reunie plaatsgevonden waar 1500 oudleerlingen bij aanwezig waren.

Niet onopgemerkt mag blijven de opmerking van Ferry Broshuis in zijn laatste column in de Groenlose Gids waar hij jarenlang voor schreef onder de naam “Kijkjes van de Grolse Stadstoren" en waar hij nu om gezondheidsredenen mee moet stoppen: in zijn laatste column eindigde hij met:         “IK HEB NOG EEN WENS……HOL GROLLE MOOI".

Dan nu het middagprogramma:                                                                                                                         

Om 14.00u worden we bij de VVV verwacht waar we een uiteenzetting krijgen door Sandra Zieverink.                                                                                           

Om 14.30u krijgen we door de VVV koffie en thee aangeboden met een verscheidenheid aan heerlijke koek en cake.                                                                                 

Om 15.00u zal Theo van Dongeren een door hemzelf fantastisch ingekleurde wanddecoratie  aanbieden aan de VVV.                                                                                

Om 15.15u uitleg van Mirjam Lageschaar van het Stichtingsbestuur over de plannen van het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog (NMTO).

Om 16.00u zijn we terug bij De Lange Gang.

Daarna vervolgt Joop met informatie over de website. De problemen omtrent het up to date houden van de website zijn niet opgelost. Voorlopig wil Otto v/d Laan ons helpen en de door Joop aangeleverde verslagen en foto’s op de website plaatsen. Het liefst willen we dit probleem intern, binnen het ledenbestand, oplossen anders misschien gebruik maken van het aanbod van Laurens Gebbink om hulp te vragen aan een kennis van hem.

Niet iedereen heeft een badge. Er is materiaal om badges te maken dus hier is aandacht voor en er wordt aan gewerkt.                                                                

Vervolgens krijgt Laurens Gebbink het woord om nadere informatie te geven over de boottocht in het voorjaar van 2024: Er hebben zich tot nu toe 23 personen aangemeld. Aanmelding blijft mogelijk tot het eind van het jaar en men kan evt. een voorkeursdatum doorgeven aan Laurens.

Joop maakt bekend dat Jos, volgens het rooster van aftreden, aan de beurt is om af te treden. Jos stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en Jos wordt met algemene instemming van de leden herkozen als bestuurslid en penningmeester van de Club van Old Grolschen.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 14 april 2024 bij Marveld.

Rondvraag en overig:

Iet Pothof-Moormann attendeert ons op een leuke website: “Veur de Grolsen".                                  

 Jan Snijders geeft aan dat de foto’s van “Veur de Grolsen" komen van de site Beeldbank Oost Nederland. Annet zal nog een paar plakboeken neerleggen ter inzage.

Rond 13.00u sluit de voorzitter deze ledenvergadering en kunnen we gaan lunchen.

 

Mook, 17 oktober 2023, Thea Breukers-Borkus,  secretaris

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag bijeenkomst 13 oktober 2019 Club van Old Grolschen bij de Lange Gang te Groenlo.

Op zondag 13 oktober 2019 bewegen zich ruim veertig leden van de Club van Old
Grolschen richting De Lange Gang in de Kevelderstraat te Groenlo om de halfjaarlijkse
bijeenkomst van de voornoemde club bij te wonen. Het begint zo langzaamaan een
gewoonte te worden dat het weer meewerkt om buiten te kunnen zitten.
Onze voorzitter Joop Meulenbeek opent om 12.17 uur deze vergadering met een hartelijk
woord van welkom. Hij wijst op het gegeven dat een nieuw gezicht aan de bestuurstafel zit,
met name Henri van Uem , die straks gaat vertellen waarom hij daar zit.
Ons clublied -’n Leedjen van Grol- wordt door allen uit volle borst meegezongen. Bekend
wordt gemaakt dat de volgende bijeenkomst is op zondag 19 april 2020 Marveld te Groenlo.
Voorzitter Joop geeft het woord aan bestuurslid Annet die terugblikt op enkele
bijzondere gebeurtenissen in Groenlo van het afgelopen halfjaar:
Na anderhalf jaar hebben de twee Grolse voetbalclubs overeenstemming bereikt en zijn
samengegaan tot één voetbalvereniging. Diverse kenmerken van beide voormalige clubs
zijn o.a. terug te vinden op de kledij van de leden.
Het bankgebouw van de RABO bank te Groenlo is verkocht aan een stichting ‘de
Lichtenvoorde’. Op de begane grond is nog een klein kantoortje overgebleven voor de Rabo
medewerkers(sters).
Met haar diverse gebrouwen bieren heeft het Brouwersnös, de bierbrouwerij van Grolle, in
Londen maar liefst zes prijzen in de wacht gesleept. Tijdens de Slag um Grolle wordt door
hen een speciaal bier in de markt gezet. Deze moet geweldig goed smaken.
De Grolsche kermis 2019 gaat de geschiedenis in met het gegeven dat voor het eerst
dames met het vogelschieten mee mochten doen. Het vogelschieten zelf was, in ieder geval
voor de vogel, een bijzonder lange ‘martelgang’. Pas om half zes, bijna in de avond, kwam
het kleine armzalig hoopje vogel naar beneden. Het wel erg late genadeschot is verricht
door de heer Harry Weenink.
De kerken Groenlo; st. Paulus en Lichtenvoorde; st. Ludgerus gaan de krachten bundelen.
Dit alles vanwege grote terugloop van de kerk bezoeken.
Koningin Máxima is onlangs in Groenlo geweest om o.a. een mestvergisting te bekijken.
De voorbereidingen, voor de Slag om Grolle aankomend weekend, is in volle gang en hier
en daar duidelijk zichtbaar.

Jos, de penningmeester , mag ons vertellen dat de financiële zaken tot nu toe goed zijn
verlopen. Het ziet er naar uit dat onze club met een batig saldo afscheid gaat nemen van het
jaar 2019. Enkele leden moeten nog wel hun contributie voldoen voor 2019.
Joop vraagt kandidaten voor de kascommissie. Iet Pothof-Moormann en Harry
Groot-Kormelink vormen de nieuwe kascie.
Henri krijgt de gelegenheid zich voor te stellen en doet zijn verhaal over de invulling van
zijn functie zoals ledenadministratie en werkzaamheden aan de website. Met diverse
plannetjes gaat Henri pogen er iets van te maken daarbij rekening houdend met de
privacywetgeving en zéér belangrijk wat er, vanuit de leden, geleverd wordt aan
bijvoorbeeld artikelen.

Annet maakt het middagprogramma bekend:
Om 13.00 uur kan men lunchen (voor eigen rekening).
Om 14.15 uur worden we verwacht bij de stadsboerderij aan de Notenboomstraat. Aldaar
worden we in twee groepen gesplitst om beurtelings een film te bekijken met een bak koffie
dan wel thee, en/of een tentoonstelling bezichtigen van oude foto’s over Gondelvaart,
Sprookjesstad en Grol 700 jaar stadsrechten.
Om 15.45 uur Zijn we allemaal weer in De Lange Gang om rond de klok van 16.00 uur uitleg
te krijgen van Edwin Grothe over het ontstaan en de groei van de Slag Um Grolle en de
organisatie nu.
Het buffet (diner) staat om ongeveer 18.00 uur klaar. Rond 19.00 uur zal de dag afgesloten
worden en keert ieder weer huiswaarts.
Voorzitter Joop dank ieder voor haar/zijn inbreng en sluit de vergadering om 12.44
uur.

Dagverslag 13-10-2019:

Na de lunch gingen de meesten te voet richting Notenboomstraat. We werden al opgewacht
door Henny Garstenveld en nog enkele vrijwilligers die speciaal voor ons de stadsboerderij
opende. De tentoonstelling van oude foto’s over sprookjesstad, gondelvaart en Grol 700 jaar
stadsrechten, evenals de oude krantenknipsels, waren erg interessant en voor velen
herkenbaar. Na afloop van het bezoek aan de prachtige stadsboerderij deelde Annet aan de
drie vrijwilligers(sters) nog een attentie uit voor de moeite die ze genomen hebben om
speciaal open te zijn voor ons.

Terug in de Lange Gang gaf Edwin Grothe een lezing over het ontstaan van het inmiddels
groot geworden evenement De Slag Um Grolle. Dat vier mensen het oorspronkelijk
kleinschalig neergezet hebben en nu een financiële invulling vraagt van een kwart miljoen en
een deelnemersveld kent welke de 1500 ver gepasseerd is, dwingt toch groot respect af.
Geweldig!
Een aandachtspunt: De lezing had wel met iets meer beeld materiaal omlijnd mogen
worden. Ook hier was het Annet die voor een attentie zorg heeft gedragen om als blijk van
dank te overhandigen aan Edwin .
Al spoedig na de lezing, om 17.00 uur stond het heerlijke diner (buffet) klaar. Het wat vroege
tijdstip is gekozen vanwege de voetbalwedstrijd Wit-Rusland tegen Nederland welke om
18.00 gaat beginnen.
Een ieder een wel thuis toegewenst en tot volgend jaar 19 april 2020 bij Marveld!

Opgemaakt 15-10-2019 Winterswijk Appie Hemeltjen secretaris Club van Old Grolschen
telefoon 0543 532794.

 

Voorjaarsbijeenkomst op zondag 14 april 2019

Club van Old Grolschen 14 april 2019

Notulen: Algemene Leden Vergadering 14 april 2019 Camping Marveld te Groenlo.

Opening.

Met een woord van welkom opent om 12 .10 uur de voorzitter Joop Meulenbeek de Algemene Leden Vergadering. Onze penningmeester Jos van Beckhoven is afwezig vanwege een cadeau van zijn familie, een lang weekend Londen.
Ton Notten. Er brandt een kaarsje op de lege plek van Ton. Vrijdag 12 april 2019 is de uitvaart dienst voor Ton Notten geweest. Zoals bekend was Ton een gewaardeerd lid en later bestuurslid (secretaris)van de Club van Old Grolschen.
Voorzitter Joop memoreert over Ton, zijn inzet, zijn ziekte, de laatste ontmoeting ,het afscheid. De uitvaartplechtigheid was indrukwekkend. Naast de onze moest Ton van diverse verenigingen gedwongen afscheid nemen. Het kaarsje blijft branden tot na de vergadering. Appie draagt een eigen gemaakt gedicht voor zingen. De vergadering wordt vervolgd met het zingen van het clublied.

Notulen.

Notulen van 14 oktober 2018 evenals het jaarverslag secretaris 2018 geschreven door Ton worden aangenomen.

Lief en Leed. Annet deelt mede over Lief en Leed. Diverse leden moeten deze dag verstek laten gaan vanwege ziekte. Hetty en Willem Piek- Jansen. Willem is onverwachts in het ziekenhuis opgenomen. Joke Holweg-Vaanrwerk haar man is ernstig ziek en Carla Smit-Moormann.

Groenlo actueel. Vervolgens vertelt Annet over diverse veranderingen/gebeurtenissen in Groenlo zoals: 31december 2018 is de juwelierszaak, voorheen Moormann, definitief gesloten. Op de brouwersplek, de plek waar ooit de brouwerij Grolsch stond, wordt mooi gebouwd. Met “ De Mattelier” Groenlo’s Culturele centrum, welke grotendeels op vrijwilligers draait, gaat het voortreffelijk. Het draait als een tierelier! Het stadsmuseum heeft plannen om naar de oude Calixtus kerk te gaan. Vanwege de komst van de Jumbo in Groenlo aan de Borculoseweg, waar nu de Emté zit, wordt gerenoveerd. De parkeerplaats wordt o.a. efficiënter ingericht. De speeltuin Ravot’n, eveneens nabij de Borculoseweg, is nu ook geopend volgens Wim Nieuwenhuis. Dinie Arink van de overbekende winkel aan de Mattelierstraat is van plan om op 25 mei 2019 honderd jaar te worden. Omdat Annemarie Broshuis zich het meest heeft ingespannen voor de Carnaval in Groenlo heeft zij de onlangs de J. Moormann trofee(speld) gewonnen.

Financiën. Betaling van contributie 2019 kan vandaag bij Annet. De kascommissie meldt de kas van de Club te hebben gecontroleerd en dat alles prima in orde is. Documentatie daarover wordt aan de voorzitter overhandigd.

Bestuursverkiezing. Jos van Beckhoven moet volgens rooster aftreden. Jos heeft aangegeven zich herkiesbaar testellen. Er zijn géén andere kandidaten! Met algehele stemmen wordt Jos van Beckhoven herkozen. Verkiezing bestuurslid vacature secretaris. Voorzitter vraagt of er kandidaten zijn. Niemand geeft zich aangemeld. Ook heeft zich niemand voor deze vergadering gemeld.
Er wordt uitleg gegeven dat de huidige tijdelijke secretaris deze taak op zich wil nemen echter de ledenadministratie ervan los gekoppeld moet worden. Als iemand dit wil gaan doen is de vacature ingevuld.

Toelichting: De persoon die de ledenadministratie op zich neemt hoeft géén deel uit te maken van het bestuur. Derhalve hoeft er geen bestuursvergaderingen te worden bijgewoond. Er melden zich meerdere mensen. Henri van Uem wordt de nieuwe ledenadministrateur zonder deel uit te maken van het bestuur. Harry Groot Kormelink wordt eerste reserve. Nieuwe leden, badges opspelden. De volgende nieuwe leden krijgen hun badge opgespeld door de vakkundige hand van Annet: Elly Gebbink. Maria Blankenborg is niet geweest .Theo van Dongeren ,Louise Oud-Huethorst, Mieni Jansen, Veronica Klooster-Hemeltjen, Mieke Meulenbeek, en Annie te Molder-Hemeltjen. Tineke Raats is niet geweest.
De volgende bijeenkomst is op zondag 13 oktober 2019 in de Lange Gang te Groenlo. Staat vast De dagindeling wordt voorgelegd. Na de lunch gaan we, wie dat kan en wil, een nieuw huis bekijken alhier op Camping het Marveld. Om circa 15.00 uur is Ferry Broshuis paraat voor zijn lezing c.q. voordracht. Om 16.00 uur is er muziek. Om 18.00 uur staat het diner klaar en rond de klok van 19.00 uur nemen we weer afscheid.

Voorstellen.
Theo van Dongeren stelt zich graag even voor. Hij is geboren op het Schralenstein en dus een echte Old Grolschen. Zijn vader was oprichter van de toneelvereniging DITO. Theo woont nu in Didam na jaren in Doetinchem te hebben gewoond.

Sluiting.
Om 13.00 uur sluit onze voorzitter Joop Meulenbeek deze bewogen en bijzondere vergadering.

Najaarbijeenkomst op zondag 14 oktober 2018

Van Willemken Anten en meneer Cobus

Nostalgisch, zo mag je de najaarsontmoeting van de Club van Old Grolschen op 14 oktober 2018 toch wel betitelen. Maar zo begon de dag niet. Zoals gebruikelijk werd er, natuurlijk in een ontspannen sfeer, eerst vergaderd. Na het welkom door voorzitter Joop Meulenbeek zong iedereen uit volle borst het Leedjen van Grolle mee.

Vervolgens nam Annet v.d. Markt-Moormann de ontwikkelingen in Groenlo door, maar niet nadat zij aandacht had besteed aan het overlijden op 94-jarige leeftijd van Paula de Groen-Lockefeer, de weduwe van Herman de Groen. Annet vertelde dat het door de stroom van toeristen een drukke zomer is geweest. Het Marveldtreintje reed af en aan. Zij attendeerde haar gehoor al vast op de nieuwe huizen aan het voormalige Europlein en de opknapbeurt die het Heydenrijck had ondergaan. Tijdens een korte wandeling, later deze middag, kon iedereen hier een oog aan wijden. Het honderdjarige bestaan van zowel de s.v. Grol als de ondernemersvereniging werden ook door haar gememoreerd. Tenslotte vertelde Annet dat eind deze maand wordt het stadspark Grolse Weiden officieel wordt geopend.

Wat een weelde! Zeven nieuwe leden

Nee, we gaan het nu eens niet over het weer hebben. Waarom zouden we ook? Dat is immers altijd prima tijdens de halfjaarlijkse ontmoetingsdag van de Club van Old Grolschen. Op zondag 8 april stond die vooral in het teken van de begroeting van nieuwe leden. Maar liefst zeven personen konden aan het ledenregister worden toegevoegd. Graag zouden we hier hun namen hebben vermeld maar het is maar de vraag of dat niet strijdig is met de nieuwe Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG). Maar later wat meer over deze door sommigen als overdreven regelzucht betitelde regeling.
Zeven nieuwe leden en nog minstens een stuk of drie in de wachtkamer – ze waren nu als gast aanwezig, maar wie weet? – is een weelde die onze club niet meer gewend was. Deze aanwas compenseert het vertrek van enkele leden. Meestal lagen daar medische redenen aan ten grondslag. Veel aandacht werd besteed aan het vertrek van onze oud-voorzitter Jan Wientjes. De bestuursleden Annet van de Markt-Moormann en Appie Hemeltjen zochten hem in Zevenaar op met een fles cognac en een bloemetje voor zijn echtgenote. Ook Jos Neijenhuis, die naar Winterswijk vertrok, kreeg bezoek van deze bestuursleden.
Annet maakte hiervan melding in haar bijdrage over lief en leed aan het begin van de vergadering waarmee de dag werd geopend. Ze praatte de aanwezigen ook bij over de ontwikkelingen in Groenlo gedurende de afgelopen zes maanden. Zo kwamen de Slag om Grolle – een succes ondanks het minder goede weer -, het faillissement van het tehuis Het Groene Bos en de voortzetting daarvan onder de naam Sonnevanck, het vijftigjarig bestaan van Marveld en de concentratie en sluiting van basisscholen voorbij.
Voorzitter Joop Meulenbeek stelde met tevredenheid vast dat de verhoging van de contributie met tien euro niet tot negatieve reacties had geleid. Penningmeester Jos van Beckhoven vulde later aan dat inmiddels vrijwel iedereen de contributie heeft voldaan. Slechts een handjevol leden heeft dat nog niet gedaan. Ze zullen de komende maand schriftelijk worden verzocht dit verzuim alsnog goed te maken.
De voorzitter stond ook stond hij stil bij de nieuwe website. De oude was technisch achterhaald en gevoelig voor storingen. Voor vierhonderd euro kreeg onze club een nieuwe site die overzichtelijk en aantrekkelijk werd genoemd.
Zoals eerder gezegd treedt op 28 mei de AVG in werking. Omdat onze club over notarieel vastgestelde statuten beschikt, valt zij er ook onder. Er moet een protocol worden opgesteld waarin wordt geregeld hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Onze secretaris Ton Notten heeft enkele andere functies waarin men al een eind op weg is met het opstellen van zo’n protocol. Onze club hoeft dus het wiel niet uit te vinden.
De vergadering, die traditiegetrouw weer was geopend met het Leedjen van Grolle, werd afgesloten met de mededeling dat de najaarsbijeenkomst wordt gehouden op zondag 14 oktober. Dit zal ook weer in De Lange Gang gebeuren. Omdat het in het najaar altijd erg druk is op het Marveld, is besloten om, bij wijze van proef, voortaan in april op het Marveld en in oktober in De Lange Gang bijeen te komen.
Na de lunch wandelden we naar het nieuwe sociaal-cultureel centrum De Mattelier waar we werden begroet door voorzitter Hans Tops en directeur Tonnie Zieverink. Eerstgenoemde praatte ons bij over de ontstaansgeschiedenis waarna Tonnie Zieverink vertelde hoeveel clubs en organisaties er inmiddels gebruik van maken. Heel bijzonder was zijn mededeling dat De Mattelier inmiddels over tachtig vrijwilligers beschikt. Dat velen van hen ook een groot aandeel hebben gehad in de verbouw van de voormalige woning van dominee Haspels en de aanbouw bleek uit de film die hierna werd vertoond. Na een rondgang door het imposante gebouw wachtte de leden nog een optreden van het klarinetduo Laurens Gebbink en Appie Hemeltjen. Zij brachten de toehoorders in vervoering met The Rose en kregen daarna iedereen weer aan het zingen met het Leedjen van Grolle.
Weer terug in De Lange Gang werd de door Jos van Beckhoven georganiseerde loterij zonder nieten ter versterking van de kas gehouden. De zestig loten van vijf euro vlogen als zoete broodjes over de toonbank. Vervolgens ontstond er nog een ruilhandel die voor de nodige hilariteit zorgde.
Met een welverzorgd en smakelijk buffet werd deze geslaagde en uitstekend bezochte dag afgesloten.

Ton Notten